Nowa Polityka prywatności i plików cookies obowiązująca od dnia 04.04.2023 roku 

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje: 

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej w domenie: www.ultraecoswim.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. 
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników korzystających ze Strony internetowej jest spółka pod firmą Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369499, o kapitale zakładowym w wysokości 623.458,80 PLN w całości opłaconym, NIP: 886-000-33-38, REGON 891500422. 
3. Użytkownik Strony internetowej kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) - przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik Strony internetowej, ewentualnie nazwę firmy). 
4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych: kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej, użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko, a także nr telefonu kontaktowego, ewentualnie nazwę firmy użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Strony internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu kontaktu z użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), czyli podejmowanie czynności przez Administratora danych osobowych na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Strony internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Strony internetowej. 
5. Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Strony internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane użytkowników Strony internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
6. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO: 
a. prawo do usunięcia danych - tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia RODO): Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli: 
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, 
b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator danych osobowych podlega, 
d) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator danych osobowych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora danych osobowych. 
b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO): Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: 
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator danych osobowych ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni, 
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania, 
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator danych osobowych, przetwarzając dane osobowe użytkownika. 
c. prawo dostępu do danych (art. 15 Rozporządzenia RODO): Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora danych osobowych potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo: 
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy Rozporządzenia RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. d. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia RODO): Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę do Administratora danych osobowych. 
7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony internetowej osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania). 
8. Strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Strony internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Stronę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/ 
9. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze podczas odwiedzania danej podstrony Strony internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Stronę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Stronie internetowej mogą służyć następującym celom: 
a) zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Strony internetowej; 
b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Strony internetowej - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają usprawniać jej działanie; 
c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Strony internetowej do potrzeb użytkownika; 
d) w celu zapobiegania wysyłaniu spamu. 
10.Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Stronie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Strony internetowej. 
11. Pliki „cookies“ używane na Stronie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Korzystając ze Strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. 
12. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym cofnąć zgodę na ich używanie (przechodząc do „Zarządzaj plikami cookies”), zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. 
13.Brak wyrażenia zgody użytkownika Strony internetowej na używanie plików „cookies” w wersji minimalnej spowoduje niepoprawne wyświetlanie Strony internetowej. Brak zgody użytkownika na używanie pozostałych plików „cookies” może ograniczyć niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej. Użytkownik może zezwolić tylko na używanie wybranych plików „cookies” klikając „Pozwól mi wybrać”.
14. Administrator danych osobowych stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), w tym używa narzędzia Google Analytics 4 – szczegółowe informacje na temat tego narzędzia dostępne są pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=pl&ref_topic=9143232 . Administrator danych osobowych nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/  Informacje nt. sposobów wykorzystywania danych ze Strony internetowej przez Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sitesoraz pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies .
15. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Strony internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
16. Strona internetowa może także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, użytkownik może być także przekierowany do Strony internetowej z innych stron, zatem Administrator danych osobowych nie może ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. 
17. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Strony internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian na co najmniej 14-dni przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Stronie internetowej. 
18. Użytkownik Strony internetowej proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony internetowej. 
19. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Strony internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT na Stronie internetowej. 

Wałbrzych, dnia 21.03.2023 rok

 

Copyright © 2024 Ultra Eco Swim. Wszelkie prawa zastrzeżone

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam